Privacystatement

Tovari is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tovari B.V.
Fotograaf 4
6921 RR Duiven

www.tovari.nl
info@tovari.nl
+31 8 54 84 20 00

Tovari hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens van haar websitebezoekers, klanten en leveranciers. Tovari verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij informeren welke persoonsgegevens wij verwerken, in hoeverre en op welke manier.

Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen bovendien niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Tovari draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of heeft u het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via info@tovari.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Website, e-mail en nieuwsbrief
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Tevens zal het IP-adres worden gebruikt binnen Google Analytics. Dit ip adres wordt geanonimiseerd.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt per e-mail of door het invullen van het contactformulier. Wij vragen u uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres. Hiermee verleent u aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan een bestaande overeenkomst. U kunt ook 24/7 contact opnemen via een bericht op Facebook. Uw facebookprofiel is voor ons zichtbaar indien u aan ons een bericht toezendt.

Bent u klant dan kan het zijn dat u een nieuwsbrief zal ontvangen met nieuwe producten/ dienstverlening dan wel aanbiedingen. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn.
Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Brochures
Het is mogelijk dat Tovari aan u een brochure toezendt als u hierom verzoekt. Door uw verzoek beschikken wij over een naam en contactgegevens (e-mailadres/telefoonnummer). Om de brochure te verzenden verstrekt u aan ons uw bedrijfsnaam en adresgegevens/ e-mailadres.

Wij versturen onze klanten ieder jaar een brochure toe. Dit zal eveneens in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn. Indien u deze niet meer wilt ontvangen dan kunt u ons hierom verzoeken door een e-mail te versturen naar info@tovari.nl.

Potentiële klanten
Mocht u nog geen klant bij ons zijn dan kan het toch zijn dat wij contact met u opnemen. Wij nemen hierbij de regelgeving van de AVG, maar ook Telecommunicatie in acht. Als wij een tip van een leverancier of andere klant binnen krijgen om u eens te bellen. Zullen wij aan diegene vragen of u als potentiële klant op de hoogte bent van het feit dat wij u kunnen berichten en hiermee content bent. Het kan ook zijn dat wij op de website van uw bedrijf gegevens vermeld zien staan. Wij zullen indien wij geen toestemming hebben niet vragen naar een specifiek persoon, maar bijvoorbeeld naar de betreffende afdeling die op de website staat vermeld. U zult van ons geen nieuwsbrief of brochure ontvangen indien u hier geen toestemming voor heeft verleend of u een bestaande klant van ons bent.

Dienstverlening
Tovari is werkzaam op het gebied van tafelservies, bestek, verlichting, glaswerk, buffetartikelen en keukenmaterialen. Tevens bieden wij onze klanten de service om een geheel project op dit gebied uit handen te nemen. Om onze werkzaamheden op een zo goed mogelijke manier te verrichten hebben wij de volgende gegevens nodig:

– bedrijfsnaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– naam, e-mailadres en telefoon contactpersoon

 

Door een betaling aan Tovari te doen verstrekt u als klant uw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

(Potentiële) leveranciers
Tovari heeft ook contact met leveranciers. Tovari heeft van deze leveranciers de bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres en naam, e-mailadres en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de leveranciers verstrekt de leverancier aan ons een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK-nummer, BTW-nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om met u in contact te kunnen treden;
 • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst, meer specifiek werkzaamheden op het gebied van tableware e.d.;
 • het versturen van een nieuwsbrief om u te informeren over nieuwe producten/dienstverlening dan wel aanbiedingen;
 • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met leveranciers;
 • het afhandelen van betalingen;
 • om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
 • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
 • het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Tovari;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals persoonsgegevens die nodig zijn voor belastingverplichtingen.

Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover daarvoor expliciet toestemming is verleend.

U dient er bewust van te zijn dat wij zonder contactgegevens niet met u in contact kunnen treden. Tevens kan Tovari zonder persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan hierboven beschreven geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Tovari zal persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan Tovari een verzoek doet voor een fraudeonderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zal Tovari hieraan meewerken.

Rechten van betrokkenen
U heeft als websitebezoeker, klant of leverancier het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tovari. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Tovari hieraan gehouden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tovari.nl. Tovari reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Bewaren persoonsgegevens
Tovari bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld.

Mocht u bijvoorbeeld contact met ons hebben opgenomen via de e-mail, facebook of het contactformulier dan zullen de benodigde persoonsgegevens, indien u geen klant of leverancier bij ons bent of wordt of u toestemming heeft gegeven om in het systeem te worden opgenomen, worden verwijderd als uw vraag is beantwoord.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging. Daarnaast verwijzen wij u naar Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrieven/brochures, zullen uw persoonsgegevens die hieraan gerelateerd zijn uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. U zult per direct geen nieuwsbrieven of brochures meer ontvangen. Indien u klant of leverancier bent/ was kunnen er andere verplichtingen zijn om (een gedeelte van) de persoonsgegevens te bewaren.

Tovari is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren.
Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Tovari zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Hieronder vallen onder andere geaccordeerde offertes, orders, facturen en e-mails.

Gegevens die u zelf aan Tovari verstrekt zullen zoveel mogelijk worden geretourneerd aan het einde van de dienstverlening.

Als het gaat om potentiële klanten dan zullen bedrijfsnaam, adresgegevens en telefoonnummer en eventueel naam, telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon zullen worden verwijderd als de potentiële klant niet geïnteresseerd is of een offerte wordt uitgebracht, maar geen akkoord wordt gegeven. De potentiele klant kan natuurlijk altijd toestemming geven om in het systeem te blijven opgeslagen en bijvoorbeeld een nieuwsbrief en/of brochure te ontvangen.

Als het gaat om potentiële leveranciers, dan zullen bedrijfsnaam, adres en contactgegevens en naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.

Als er een overeenkomst wordt gesloten worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, KvK-nummer en BTW-nummer.

Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Tussen Tovari en de derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Tovari worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Glas IT
Tovari host haar website bij Glas IT. Handelingen die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Deze hosting wordt door Prodin ICT gemonitord en beveiligd.

Prodin ICT, Dropbox Zakelijk, Icloud, Google Drive en Glas IT
Vanwege de veiligheid van uw persoonsgegevens en de continuering van het bedrijfsproces, wat tegelijkertijd een gerechtvaardigd bedrijfsbelang is wordt de cloudopslag en de back up beheert door verschillende bedrijven. Namelijk Dropbox Zakelijk, Icloud en Google Drive. Icloud en Googledrive worden door ons beheerd en Dropbox zakelijk door Glas IT. De beveiliging van de server wordt ook door Glas IT gefaciliteerd.

Dropbox, Apple en Google bevinden zich buiten de Europese Unie.De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Mailchimp
Mailchimp gebruiken wij voor het versturen van een nieuwsbrief. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp
De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Vanselfie
Vanselfie zorgt voor het inzetten van sociale media, websitebeheer en video op het gebied van marketing.

Leveranciers
Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst zullen bedrijfsnaam, adresgegevens en contactgegevens in het kader van een projectaanmelding worden verstrekt.

ProdinP3
Prodinp3 is ons CRM systeem. Bedrijfsgegevens van ons maar ook de gegevens van u als klant en leverancier staan opgeslagen in de cloud van ProdinP3.

ProdinP3 en Bonse Reuling
Vanwege onder andere onze verplichtingen vanuit wetgeving, maar ook het juist uitoefenen van de overeenkomst zullen er facturen worden verzonden en een administratie moeten worden bijgehouden en worden bewaard. Dit wordt gedaan middels het programma ProdinP3 en onze boekhouder.

Microsoft 365
Wij gebruiken Microsoft Office 365 als partij om een e-mail aan u te verzenden, zodat wij in contact met u kunnen komen. Ook afspraken worden hierin beheerd. Microsoft 365 is een onderdeel van Microsoft. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Tevens heeft Microsoft datacentra in Europa laten bouwen en garandeert zij dat data opgeslagen in de Cloud nooit verplaatst zou worden naar datacentra buiten de Europese Unie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met uw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan uw eigen wensen. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u prettiger gebruik maakt van onze website. Deze cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website www.tovari.nl

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers.

Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist.

Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan hebben wij expliciete toestemming van u nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) bent geweest.

Google Analytics
Tovari maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. In beginsel moet voor analytische cookies expliciet toestemming worden gevraagd. Echter is dit gelet op instellingen van Google Analytics niet nodig.Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Tovari verzameld.

Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

Tovari heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

 • Er een verwerkersovereenkomst tussen Tovari en Google is over de Analytics gegevens.
 • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
 • De informatie niet met anderen gedeeld wordt.
 • Er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

 

Tovari geeft u de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

Tovari gebruikt geen cookies waarbij je over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

 

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de website, www.tovari.nl en e-mailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Tovari geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Tovari is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Tovari is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Wijziging
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 november 2018.